Sosyal Medyada Hakaret Suçu Nasıl İşlenir?

Sosyal Medyada Hakaret Cezası ve Yaptırımları

İnternet ve sosyal medya uygulamalarının kullanımının yaygınlaşmasının bir sonucu olarak kişilerin birbirleriyle iletişimi ve düşüncelerinin paylaşımı oldukça kolay hale gelmiştir. Ancak bu iletişim kolaylığı birtakım olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. İnternet kullanıcıları yüz yüze olmamanın ve ulaşılabilir olmama düşüncesinin verdiği rahatlıkla yaptıkları paylaşımlar, yorumlar ve iletiler yoluyla kişilerin haklarını ihlal edebilmekte ve bu etkileşimler hakaret suçunu oluşturabilmektedir. Sosyal medyada işlenen hakaret suçu ayrı olarak mevzuatta düzenlenmediğinden Türk Ceza Kanununun hakaret suçuna ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır.

Sosyal medyada hakaret suçu nasıl işleniyor, sosyal medyada hakaret davası nasıl açılır sorularınıza cevaplar yazımızda.

Hakaret Suçu Nedir?

Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat etmek veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırmak hakaret suçunu oluşturur. Hakaret suçu iki şekilde işlenebilir:

  • Huzurda hakaret: Hakaret suçunun doğrudan mağdurun yüzüne karşı veya doğrudan mağdura yönelmekle birlikte sesli, görüntülü ya da yazılı bir iletişim aracıyla işlenmesi halinde huzurda hakaret suçu oluşur ve suçun basit hali işlenmiş olur.
  • Gıyapta hakaret: Hakaret suçunun mağdurun hazır bulunmadığı bir ortamda işlenmesi halinde ise gıyapta hakaret suçu söz konusu olur. Gıyapta hakaret suçunun oluşabilmesi için failin, mağdurun yokluğunda mağdura yönelik hakarette bulunması ve en az 3 kişinin bu hakaretten haberinin olması gerekmektedir. 

Hakaret Suçunda Mağdurun Belirlenmesi

Hakaret suçunun işlenmesinde mağdurun ismi açıkça belirtilmemiş veya isnat üstü kapalı geçiştirilmiş olsa bile, eğer niteliğinde ve mağdurun şahsına yönelik bulunduğunda duraksamayacak bir durum varsa hem ismi belirtilmiş ve hem de hakaret açıklanmış sayılır. Sosyal medyada hakaret için de bu durum geçerlidir.

İnternet Üzerinden İşlenen Basit Hakaret Suçu Cezası

Sosyal medyada hakaret cezası olan bir suçtur. Sosyal medyada hakaret davası açarak kişi haklarını arayabilir.

TCK Madde 125- (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

İnternet Üzerinden İşlenen Nitelikli Hakaret Suçu Cezası

Sosyal medyada hakaret suçu için;

  • Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,
  • Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,
  • Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, işlenmesi halinde, 

cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

İnternet yoluyla suçun nitelikli hallerinde hakaret suçunun cezası, bir yıl ile iki yıl arasındadır (TCK m.125/3).

İnternet Üzerinden İşlenen Aleni Hakaret Suçu Cezası

TCK Madde 125/4- Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.

Peki hakaretin alenen işlenmesi ne demektir?  Hakaret konusu söz veya davranışın belirlenemeyen sayıda kişi tarafından görülme, duyulma ve algılanabilme olasılığının bulunması halinde alenen sosyal medyada hakaret suçu işlenmiş olur.  Sosyal medya hakaret suçu alenen işlenmesi için de herkese açık, belirsiz sayıda kişinin erişebileceği bir hesaptan bahsi geçen hakaretin yapılması suçu oluşturabilecektir. Bu durumda verilecek ceza altıda bir oranında arttırılacaktır. Sosyal medyada hakaret suçu soruşturma ve kovuşturma aşamasında aleniyetin olup olmadığı ayrıca incelenmeli ona göre hüküm kurulmalıdır. Aksi halde aleniyet unsuruna dikkat edilmemesi Yargıtay tarafından bozma nedeni kabul edilmektedir.

Haksız Tahrik ve Karşılıklı Hakaret

Sosyal medya hakaret suçu haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir. Bu suçun, kasten yaralama suçuna tepki olarak işlenmesi halinde, kişiye ceza verilmez.

Sosyal medya hakaret suçu karşılıklı olarak işlenmesi halinde, olayın mahiyetine göre, taraflardan her ikisi veya biri hakkında verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

İnternet Üzerinden Hakaret Suçunda Şikayet Süresi

TCK Madde 131- (1) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hariç; hakaret suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, mağdurun şikayetine bağlıdır.

(2) Mağdur, şikayet etmeden önce ölürse veya suç ölmüş olan kişinin hatırasına karşı işlenmiş ise; ölenin ikinci dereceye kadar üstsoy ve altsoyu, eş veya kardeşleri tarafından şikayette bulunulabilir.

İnternet üzerinden yapılan hakaret suçunda suçun mağduru olan kişi hakaret edeni ve hakareti öğrendiği tarihten başlamak üzere 6 ay içerisinde şikayet hakkını kullanmak zorundadır. 

Sosyal Medyada Hakaret Suçu Görevli ve Yetkili Mahkeme

İnternet üzerinden işlenen ya da sosyal medyada hakaret suçu için görevli ve yetkili mahkeme suçun işlendiği yer Asliye Ceza Mahkemesidir. Görsel veya işitsel yayın, mağdurun yerleşim yerinde ve oturduğu yerde işitilmişse veya görülmüşse o yer mahkemesi de yetkilidir.

Yukarıda kısaca açıklamaya çalıştığımız üzere sosyal medya üzerinden kişiler rahatlıkla suç işleyebilmektedir. Sosyal medyada hakaret suçu şikayete tabi bir suç olduğundan hakarete uğradığınız zaman vakit kaybetmeden savcılığa suç duyurusunda bulunmanız gerekmektedir. Zira hakaret niteliği taşıyan içeriğin tek bir tuşla internet ortamından silinmesi ihtimali çok yüksektir. Bu nedenle ilgili cezai soruşturmada savcılık tarafından re’sen araştırma yapılmasına rağmen mümkün olan en kısa sürede delillerin toplanması soruşturma açısından oldukça önem arz etmektedir.  Herhangi bir hak kaybının yaşanmaması adına bu süreçte uzman bir ceza avukatının yardımını almanız sizin için faydalı olacaktır. Sosyal medyada hakaret suçu ve sosyal medyada hakaret cezası hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (531) 582 69 34