Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Nedir?

Hangi Bilgileriniz Koruma Altında?

7 Nisan 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ‘6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’, kişisel verilerin işlenmesinde özel hayatın gizliliği ilkesine bağlı olarak kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla hazırlanmıştır. Temelde kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları kuralları düzenlemektedir.

Kanun’da; kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın verilerin işlenmesi yasak olarak belirtilmiştir. Bu kanuna uyulmaması halinde kurumlar idari para cezasına çarptırılabileceklerdir. Kişisel verilerin korunması kanunu ihlal edenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir. Ayrıca para cezası verilmesi de sağlanır. Peki kişisel verilerin korunması kanunu nedir? Hangi veriler KVKK kanunu kapsamında korunur?

Kişisel Veri Nedir? KVKK Nedir?

KVK Kanunu gereğince; kişisel veri, gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Ad, soy ad, doğum tarihi ve doğum yeri başta olmak üzere kişinin ailevi, sosyo-ekonomik tüm özellikleri de kişisel veri kapsamına girer. Kişisel veri;

 • bireyin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri
 • kişinin fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal özellikleri
 • telefon numarası,
 • motorlu taşıt plakası,
 • sosyal güvenlik numarası,
 • vergi numarası,
 • pasaport numarası,
 • özgeçmişi,
 • resim, görüntü ve ses kayıtları,
 • parmak izleri,
 • genetik bilgiler dahil her türlü tespit edilebilir bilgisi kişisel veridir.

Bahsettiğimiz bu kişisel veriler, elde edilen kurum ve kişiler tarafından kesinlikle kullanılamaz, satılamaz ve kişiyi zarara uğratacak herhangi bir eylem için faydalanılamaz. Kişisel verilerin korunması kanunu, bu gibi durumlara karşı kullanılacak hakları kapsamaktadır. 

Kişisel Verilerin Korunması Hakkının Amacı Nedir?

KVKK kişinin onurunun ve gizli yaşam hakkının korunmasını amaçlar. Çağımızda her bilgiye kolay ulaşılabilmesi nedeniyle tehlikeye giren kişinin özel hayatı, bu kanun sayesinde korunmaktadır. Kanunun amacı:

 • Kişisel verilerin işlenmesinde, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak,
 • Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek (disiplin altına almak),
 • Kişilerin mahremiyetini korumak,
 • Kişisel veri güvenliğini sağlamak, olarak özetlenebilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunun Maddeleri Neler?

Anayasa'nın  “Özel hayatın gizliliği ve korunması” başlıklı 20 maddeye eklenen ek fıkraya göre “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.” (12.9.2010 -5982 sayılı Kanun 2 md.)

Dolayısıyla kişisel veriler KVKK ile anayasanın teminat verdiği özel hayatın gizliliği ilkesini desteklemekte, ihlali halinde yasal yaptırımlarla kişilerin caydırılmasını sağlamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu tam metnini aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz.

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6698.pdf

Tamamen Kanun Kapsamı Dışında Tutulan Haller

Kanunun 28. maddesinin 1. fıkrasında, Kanunun kapsamına girmeyen bazı haller vardır. Bunlar:

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesidir.

Hangi Davalar KVKK Kapsamındadır?

Kişisel veriler KVKK kapsamında korunurken avukatlar da müvekkillerinin uyuşmazlık ve itilaf durumunda dava yoluyla haklarını aramasını sağlamaktadır. Kişisel hayatına yönelik saldırılarda bulunulan, özel hayatı ile ilgili bilgileri paylaşılan kişi karşı taraflara maddi ve manevi tazminat ile hapis cezasına yönelik davalar açabilir.

KVKK kapsamında müvekkillerin bağlı oldukları yükümlülüklerin tespiti, kullanılacak veri kayıt sistemleri için IT departmanları ile iletişim sağlanması, mevut veri kaydı sisteminin KVKK kapsamındaki yükümlülüklere uyumlu hale getirilmesi, Kişisel Verileri Koruma Kanununda yer alan veri envanterlerinin hazırlanması, VERBİS kayıtlarının ve veri minimizasyonu çalışmalarının yapılması, Veri Sorumlusu olarak tanımlanan tüm departmanlara eğitim verilmesi gibi konularda avukatlar danışmanlık yapmaktadır.

Kişisel verilerin korunması kanunu nedir, hangi veriler korunur ve haklarınızı nasıl ararsınız merak ediyorsanız avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (531) 582 69 34