Özel Belgede Sahtecilik Suçu (TCK M. 207)

Bir Belgenin Özel Belge Sayılabilmesi İçin Hangi Özelliklere Sahip Olması Gerekir?

Belge; olayları nakleden, içerdiği irade beyanları hukuken değer taşıyan ve belirli bir kişi tarafından oluşturulan her türlü yazılı araçtır. Hukuken iki tür belge bulunmaktadır. Biri resmi belgedir ve kamu görevlisi tarafından görevinden dolayı düzenlenen belgeler resmi belgedir.  Bunun dışında kalan belgeler ise özel belgedir ve özel belgede sahtecilik suçunun konusunu oluştururlar. Bu bakımdan bir belgenin özel belge sayılabilmesi için:

  • Yazılı olması,
  • İçerdiği irade beyanının hukuki bir karşılığının olması,
  • Düzenleyen kişinin belirli olması ve
  • Belgenin resmi belge olmaması (kamu görevlisi tarafından görevi sebebiyle düzenlenmemesi) gerekmektedir.

Özel belgeye örnek vermek gerekirse; Bir borca ilişkin ibraname, fatura, ücret bordrosu, kira sözleşmesi, sigorta poliçesi, mektup, şirket defterleri örnek olarak verilebilir.

Özel belgede sahtecilik suçu nedir, özel belgede sahtecilik suçu TCK kapsamında nasıl ele alınıyor, özel belgede sahtecilik suçu cezası ne, yakından bakalım.

Özel Belgede Sahtecilik Suçu Nedir?

Özel belgede sahtecilik suçu ya da evrakta sahtecilik suçu TCK m. 207’de tanımlandığı üzere; yazılı, okunabilir ve hukuki bir değere sahip özel bir belgenin sahte olarak düzenlenmesi, değiştirilmesi veya kullanılması fiillerinden en az birinin işlenmesi durumunda meydana gelen bir suçtur.

Özel Belgede Sahtecilik Suçunun Meydana Gelebilmesi İçin Şartlar (Unsurlar) Nelerdir?

Özel belgede sahtecilik suçu TCK m. 207 uyarınca üç farklı seçimlik hareketle ve kasten işlenebilmektedir. Bu anlamda;

  • Özel bir belgenin sahte olarak düzenlenip kullanılması,
  • Gerçek bir özel belgenin başkalarını aldatacak şekilde değiştirilerek kullanılması ve
  • Sahte olduğunu bilerek özel belge kullanma

fiilleri suçun meydana gelebilmesi için aranan şartlardır. Özel belgede sahtecilik suçu meydana gelebilmesi için bu eylemlerden birinin gerçekleştirilmesi yeterli olmaktadır. Yani bu eylemlerden herhangi birinin işlenmesiyle suç meydana gelmektedir. Bunların yanı sıra suçun meydana gelebilmesi için bu eylemlerin kasten yapılıyor olması da gerekmektedir. Ayrıca bu üç eylemin, aynı fail tarafından ayrı ayrı zamanlarda, fakat aynı özel belgeyle işlenmesi halinde de faile tek bir ceza verilmektedir.

Özel Belgede Sahtecilik Suçunun Taksirle İşlenebilmesi Mümkün Müdür?

Özel belgede sahtecilik suçu ancak kasten işlenecek bir suç türüdür. Yani taksirle özel belgede sahtecilik suçu işlenmesi mümkün değildir. Bu suçun oluşumu için kastın varlığı şarttır.

Özel Belgede Sahtecilik Suçunun Faili Kimdir?

Resmi belgede sahtecilik suçundan farklı olarak özel belgede sahtecilik suçu için her bir seçimlik eylemi herkes tarafından meydana getirilebilmektedir. Yani özel belgede sahtecilik suçu faili herkes olabilmektedir.

Özel Belgede Fikri Sahtecilik Mümkün Müdür?

Fikri sahtecilik yalnızca kamu görevlilerinin işleyebileceği bir suç olmakla birlikte ancak resmi evrak söz konusu olduğunda meydana gelebilmektedir. Çünkü fikri sahtecilikte fail doğrudan sahte bir resmi belgeye vücut vermektedir. Bu nedenle özel belgede fikri sahtecilik suçu işlenebilmesi mümkün değildir.

Özel Belgede Sahtecilik Suçunun Yaptırımı Nedir?

Özel belgede sahtecilik suçu cezası nedir dediğimizde; bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen veya gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren ve kullanan kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca bir sahte özel belgeyi bu özelliğini yani belgenin sahte özel belge olduğunu bilerek kullanan kişi de aynı şekilde yani 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.

Özel Belgede Sahtecilik Suçunda Cezayı Azaltan Nedenler Nelerdir?

TCK m. 211 hükmü uyarınca özel belgede sahtecilik suçu ‘bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın ispatı veya gerçek bir durumun belgelenmesi amacıyla işlenmişse’ verilecek olan ceza 1/2 oranında azaltılır. Yani özel belgede sahtecilik suçu geçerli bir hukuki ilişkiden doğan alacağın tahsili amacıyla işlendiğinde verilecek cezanın alt sınırı 6 ay üst sınırı ise 1.5 yıl olacaktır.

Özel Belgede Sahtecilik Suçu Memurluğa Engel Midir?

Özel belgede sahtecilik suçu hem ceza miktarı bakımından hem de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu madde 48’de sayılan suçlar arasında yer alması sebebiyle memuriyete engel oluşturmaktadır.

Özel Belgede Sahtecilik Suçu İçin Verilen Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesi Mümkün Müdür?

Özel belgede sahtecilik suçu kasten işlenebilen bir suç olduğu için para cezasına çevrilmesi ancak 1 yıl ve altındaki ceza hükümleri için geçerli olmaktadır. Özel belgede sahtecilik suçu cezası 1 yıl veya altında olduğunda hükmedilen hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi mümkündür.

Özel Belgede Sahtecilik Suçu Bakımından Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Veya Cezanın Ertelenmesi Kararı Verilebilir Mi?

Özel belgede sahtecilik suçu cezası 2 yılın altında veya üstünde olabilir. Bu durumda özel belgede sahtecilik suçu cezası 2 yıl veya altında ise ve diğer şartlar da oluşmuşsa sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya cezanın ertelenmesi kararı verilebilmektedir.

Özel Belgede Sahtecilik Suçu Şikayete Tabi Midir?

Özel belgede sahtecilik suçu şikayete tabi suçlardan değildir. Dolayısı ile suçun işlendiği hususu adli makamlara intikal etmesi ile birlikte yetkili makamlar tarafından soruşturma ve kovuşturması re’sen yapılacak, herhangi bir şikayetin varlığı aranmayacaktır. Tabi bu durumda dava zamanaşımı süresi olan 8 yıllık süre dolmamış olmalıdır. 

Özel Belgede Sahtecilik Suçunda Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır?

Özel belgede sahtecilik suçu şikayete tabi bir suç olmadığı için herhangi bir şikayet süresi yoktur. Savcılık, dava zamanaşımı süresi içinde her zaman resen soruşturma yapabilmektedir. Özel belgede sahtecilik suçu dava zamanaşımı süresi ise 8 yıldır.

Özel Belgede Sahtecilik Suçu Uzlaşmaya Tabi Midir?

Özel belgede sahtecilik suçu, uzlaşmaya tabi suçlardan değildir. Bu nedenle özel belgede sahtecilik suçunda uzlaşma prosedürü uygulanmamaktadır.

Özel Belgede Sahtecilik Suçu Bakımından Görevli Ve Yetkili Mahkeme Hangisidir?

Özel belgede sahtecilik suçu bakımından görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi’dir. Özel belgede sahtecilik suçunda yetkili mahkeme ise Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yer alan yetki kuralları gereği, suçun işlendiği yer Asliye Ceza Mahkemeleridir.

Özel belgede sahtecilik suçu nedir, özel belgede sahtecilik suçu cezası kaç yıl, özel belgede sahtecilik suçu dava zamanaşımı ne kadardır vb. sorularınızı avukatlarımıza sorabilirsiniz.

[widget-129]

Yapılmış Yorumlar (1)

MESUT özsoy
13 Ocak 2024, 00:24

yararlı bilgilerine teşekkür ederim. sağolun

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (531) 582 69 34