Anonim Şirket Kuruluşu Nasıl Olur?

Anonim Şirket Nedir? Nasıl Kurulur?

Anonim şirket nedir? Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir.

Anonim şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konular için kurulabilir.

Şirket, kurucuların, kanuna uygun olarak düzenlenmiş bulunan, sermayenin tamamını ödemeyi, şartsız taahhüt ettikleri, imzalarının noterce onaylandığı esas sözleşmede, anonim şirket kurma iradelerini açıklamalarıyla kurulur.

 • Anonim şirket TTK da belirtildiği gibi Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izniyle kurulur.
 • Kuruluşundan itibaren 30 gün içinde şirketin kurulduğu yer ticaret siciline kaydedilir.
 • Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmasıyla şirketin kuruluş aşaması tamamlanır.

Şirket, sicile kaydedildiği an tüzel kişilik kazanır.

TTK MADDE 337- Pay taahhüt edip esas sözleşmeyi imzalayan gerçek ve tüzel kişiler kurucudur.

Kurucular, birinci fıkrada yazılı işlemi, üçüncü bir kişinin hesabına yaptıkları takdirde, bu kişi de kuruluştan doğan sorumluluk bakımından kurucu sayılır. Söz konusu üçüncü kişi, kendisi hesabına iş gören kimsenin bildiği veya bilmesi gereken bir hususu kendisinin bilmediğini ileri süremez.

Kuruluş Süreci – Anonim Şirket Kurmak

Anonim şirket nasıl kurulur dediğimizde anonim şirket kurmak için belli başlı belgelerin gerekli olduğunu bilmek gerek. Anonim şirket kurmak için gerekli belgeler;

1. Kuruluş için gereken belgeler:

Şirket sahiplerinin;

 • İkametgah belgesi
 • Noter onaylı kimlik belgesi
 • Üçer adet vesikalık

Şirketin;

 • Merkez adresi
 • İşyeri kira sözleşmesi
 • Unvanı 
 • Sermaye tutarı (En az 50.000 TL)
 • Sermaye payları/oranları
 • Şirketin yasal temsilcisi /müdür

2. Esas sözleşme hazırlanmalıdır.

Esas Sözleşme ve Unsurları – Anonim Şirket Nasıl Kurulur?

Anonim şirket kurmak için esas sözleşme, yazılı olarak yapılmalı ve bütün ortakların imzalarının noterce onaylanması gerekir. Anonim şirket kurmak için gereken belgeler içinde esas sözleşme de yer almaktadır.

TTK ya göre esas sözleşmede olması gereken unsurlar:

 • Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunacağı yer.
 • Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde şirketin işletme konusu.
 • Şirketin sermayesi ile her payın itibarî değeri, bunların ödenmesinin şekil ve şartları.
 • Pay senetlerinin nama veya hamiline yazılı olacakları; belirli paylara tanınan imtiyazlar, devir sınırlamaları.
 • Paradan başka sermaye olarak konan haklar ve ayınlar; bunların değerleri, bunlara karşılık verilecek payların miktarı, bir işletme ve ayın devir alınması söz konusu olduğu takdirde, bunların bedeli ve şirketin kurulması için kurucular tarafından şirket hesabına satın alınan malların ve hakların bedelleriyle, şirketin kurulmasında hizmetleri görülenlere verilmesi gereken ücret, ödenek veya ödülün tutarı.
 • Kurucularla yönetim kurulu üyelerine ve diğer kimselere şirket kârından sağlanacak menfaatler.
 • Yönetim kurulu üyelerinin sayıları, bunlardan şirket adına imza koymaya yetkili olanlar.
 • Genel kurulların toplantıya nasıl çağrılacakları; oy hakları.
 • Şirket bir süre ile sınırlandırılmışsa, bu süre.
 • Şirkete ait ilanların nasıl yapılacağı.
 • Pay sahiplerinin taahhüt ettiği sermaye paylarının türleri ve miktarları.
 • Şirketin hesap dönemi

İlk yönetim kurulu üyeleri esas sözleşme ile atanır. Anonim şirket kaç kişi ile kurulur dediğimizde ise ortak sayısının en az 1 kişi olması gerektiği bilinmelidir.

3. Şirketin esas sözleşmesi hazırlandıktan sonra MERSİS sistemine kaydedilir ve kayıt numarası alınır. MERSİS kayıt numarası ile notere gidilerek kayıt numarası iletilir ve 5 adet ana sözleşme ortaklar tarafından imzalanarak onaylatılır. Ayrıca, şirketi temsile yetkili kişinin, Ticaret Sicil Memurluğuna iletilmek üzere tescil talepnamesi (imza beyanı) noterde hazırlatılır. Vergi dairesine işe başlama bildirimi sürecinde iletmek üzere noter onaylı kimlik sureti de düzenletilmelidir.

4. Potansiyel vergi numarası alınmalıdır. Bu numara MERSİS sistemine kayıttan sonra oluşmaktadır ve şirket kurulduktan sonra vergi numarası olacaktır.

5. Potansiyel vergi numarası ve noterden alınan belgelerle birlikte, bir bankadan şirket hesabı açtırılır ve sermaye (en az %25'i) hesaba yatırılarak, bloke ettirilir. Bankadan sermaye blokesi ile ilgili belge alınır.  Bloke edilen sermaye tutarı, şirket kuruluş tamamlandıktan sonra blokesi çözülür ve şirket yetkilisi tarafından nakit çekilebilir.

6. Ticaret Siciline verilmesi gereken belgeler:

 • Noter onaylı şirket ana sözleşmesi (3 nüsha/ yabancı sermayeli şirket kuruluşu için 4 nüsha)
 • Şirket müdürünün imza beyanı (2 nüsha)
 • Ticaret Odası kayıt beyannamesi (fotoğraflı)
 • Şirket kaydı başvuru formu (3 adet)
 • Kurucu hissedarlar bilgi formu
 • Bankadan alınan sermaye bloke yazısı
 • Rekabet Kurulu payı ödemesi (Ticaret odası veznesinden ödenecek)

7. Vergi dairesine verilmesi gereken belgeler:

 • Noter onaylı şirket ana sözleşmesi
 • Noter onaylı şirket müdürünün imza sirküleri
 • Kira sözleşmesi (veya Tapu Fotokopisi)
 • Şirket belgesi ve ticaret sicil tasdiknamesi  
 • Kurucu ortakların ikametgahları
 • Ortakların Kimlik Asılları veya Onaylı Suretleri
 • İşyeri açılış bildirimi 
 • Vergi dairesi şifre talep formu
 • Elektronik tebligat formu

Yukarıda sayılan anonim şirket kurmak için gereken belgeler ve evrakların vergi dairesine teslim edilmesinden sonra, vergi dairesi şirket merkezini kontrole gider ve tutanak tutarak şirket yetkilisinin imzasını alır.

8.Kurulan şirket sanayici ise Türk Ticaret ve Sanayi Odasına kaydolmalıdır. Gerekli belgeler:

 • Ticaret Odası başvuru formu
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Müdür imza sirküleri
 • Noter tasdikli ana sözleşmesi
 • Şirket ortaklarının nüfus cüzdanı suretleri
 • Şirket ortaklarının ikametgah belgeleri

9. Belediye İşlemleri

 • Belediyeden, İşyeri açma ve çalışma ruhsatı çıkarılmalı
 • Çevre ve temizlik vergisini yatırılmalı
 • Kira sözleşmesi, işyeri sahibi iseniz tapu örneği sunulmalı
 • Ticaret Odası tescil sureti götürülmeli
 • Şirketin vergi levhası
 • Ticaret Sicili Gazetesi

Anonim şirket nasıl kurulur diyen müvekkillerimiz mutlaka anonim şirket kurmak için gereken belgeler ve evrakları tamamlamalıdır.

Bu süreçlerin tamamlanmasından sonra, şirket ticari faaliyetine başlayabilir.

Anonim şirketlerde ortak sayısı sınırlı olmadığı ve hisse devri diğer şirketlere nazaran daha kolay olduğu için en çok tercih edilen şirket türüdür. Yukarıda anlattığımız üzere anonim şirket kuruluşu için Türk Ticaret Kanununda öngörülen prosedüre uyulması ve yetkili mercilere belirli evrakların eksiksiz sunulması gerekmektedir. Birden fazla aşama ve bu aşamalar için teknik bilgi gerekmektedir. Bu yüzden kuruluş sürecinde ticaret hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukat ile çalışmanız sizin için oldukça pratik olacaktır.

Anonim şirket nasıl kurulur, anonim şirket nedir, anonim şirket kaç kişi ile kurulur, anonim şirket kurmak için gereken belgeler gibi konular hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (531) 582 69 34