İnternetten Video Kaldırma Nasıl Olur?

İnternetten Video Nasıl Kaldırılır? Kişisel Hak İhlali Halinde Video Kaldırma

İnternet kullanımı günümüzde kaçınılmaz hale gelmiştir. Gelişen teknoloji ve artan internet kullanımı beraberinde hukuka aykırı birçok içeriğin saniyeler içerisinde binlerce kişiye ulaşmasına neden olmaktadır. Kişilerin kendi sosyal medya hesaplarında paylaştıklarının yanı sıra başka kullanıcıların haklarında paylaştığı yanlış bilgiler içeren yahut doğru olmakla birlikte kişisel hak ihlali oluşturan içeriklerin hızlı bir şekilde kaldırılması oldukça önemlidir. İnternet aracılığıyla hak ihlallerinde kullanıcıların içeriğe erişimi fazlasıyla kolay ve hızlı şekilde gerçekleştiği için zamanla yarışmamız gerekiyor demek yanlış olmayacaktır.  

Aşağıda uygulanacak prosedür ve başvurulması gereken yerler ile ilgili yazımızda sizi kısaca bilgilendirmeye çalıştık; ancak kişisel haklarınızın ihlal edildiği bir içeriğin yayıldığını fark ettiğiniz an vakit kaybetmeden uzman bir avukatın yardımına başvurmanızı tavsiye ederiz. Süreci hızlı ilerletmek, içeriğin daha fazla yayılmasını ve mağduriyetinizin artmasını engelleyecektir. Konu ile ilgili soru ve talepleriniz için bize ulaşabilirsiniz.

İnternetten Video Nasıl Kaldırılır?

Herhangi bir internet sitesine veya bu sitenin bir sayfasına erişimin engellenmesi ve içeriğin kaldırılması, internetten video kaldırma ya da telif videolarının silinmesi aşağıda saydığımız hallerde mümkündür:

  • Kişisel Hak İhlali Halinde İnternetten Video Kaldırma

İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması hâlinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza hâkimine başvurarak içeriğin çıkarılmasını ve/veya erişimin engellenmesini de isteyebilir.

İçerik sağlayıcısına, ulaşılamaması halinde yer sağlayıcısına başvurulması halinde içerik sağlayıcı veya yer sağlayıcı söz konusu içeriği kaldırmalıdır. Talebi reddederse veya içeriği kaldırmaz ise hukuki sorumlulukları gündeme gelecektir.

Sulh ceza hakimine başvurulması halinde hakim 24 saat içerisinde duruşma yapmaksızın bu konuda bir karar verir. Talebin kabulü halinde vermiş olduğu kararı Erişim Sağlayıcı Birliği’ne gönderir. Birlik, kendisine ulaşan kararı erişim sağlayıcıya gönderir ve erişim sağlayıcı en geç 4 saat içinde verilen kararı uygulamak zorundadır. Hakimin vermiş olduğu kararı yerine getirmeyen kimselere beş yüz günden üç bin güne kadar adli para cezası verilir.

  • Özel Hayatın Gizliliği İhlali Halinde İnternetten Video Kaldırma

İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumuna doğrudan başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasını isteyebilir. Yapılan bu istekte; hakkın ihlaline neden olan yayının tam adresi (URL), hangi açılardan hakkın ihlal edildiğine ilişkin açıklama ve kimlik bilgilerini ispatlayacak bilgilere yer verilir. Bu bilgilerde eksiklik olması hâlinde talep işleme konulmaz. Başkan, kendisine gelen bu talebi uygulanmak üzere derhâl Birliğe bildirir, erişim sağlayıcılar bu tedbir talebini derhâl, en geç dört saat içinde yerine getirir. Erişimin engellenmesi, özel hayatın gizliliğini ihlal eden yayın, kısım, bölüm, resim, video ile ilgili olarak (URL şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla uygulanır. Erişimin engellenmesini talep eden kişiler, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğinden bahisle erişimin engellenmesi talebini talepte bulunduğu saatten itibaren yirmi dört saat içinde sulh ceza hâkiminin kararına sunar. Hâkim, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edilip edilmediğini değerlendirerek vereceği kararını en geç kırk sekiz saat içinde açıklar ve doğrudan Kuruma gönderir; aksi hâlde, erişimin engellenmesi tedbiri kendiliğinden kalkar.

Özel hayatın gizliliğinin ihlaline bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde doğrudan Başkanın emri üzerine erişimin engellenmesi BTK tarafından yapılır.

  • Suç Oluşturması Halinde İnternetten Video Kaldırma

İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine karar verilir:

1) İntihara yönlendirme (madde 84),

2) Çocukların cinsel istismarı (madde 103/1),

3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190),

4) Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194),

5) Müstehcenlik (madde 226),

6) Fuhuş (madde 227),

7) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228),

8) Atatürk aleyhine işlenen suçlar

İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı, soruşturma evresinde hâkim, kovuşturma evresinde ise mahkeme tarafından verilir. Soruşturma evresinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine karar verilebilir. Bu durumda Cumhuriyet savcısı kararını yirmi dört saat içinde hâkimin onayına sunar ve hâkim, kararını en geç yirmi dört saat içinde verir. Bu süre içinde kararın onaylanmaması halinde tedbir, Cumhuriyet savcısı tarafından derhal kaldırılır.

Sulh ceza hakimliği, mahkeme veya Cumhuriyet savcısı tarafından verilen içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararının birer örneği, gereği yapılmak üzere Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumuna gönderilir. Erişimin engellenmesi kararının gereği, derhal ve en geç kararın bildirilmesi anından itibaren dört saat içinde kurum (BTK) tarafından yerine getirilir.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı, aşağıdaki hallerde hiçbir mahkeme veya savcılık kararına gerek olmadan kendiliğinden içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesine karar verme yetkisine sahiptir (5651 sayılı Kanun m.8/4):

  • İçeriği yukarıda belirtilen suçları oluşturan yayınların içerik veya yer sağlayıcısının yurt dışında bulunması halinde, içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararı kurum başkanı tarafından verilir.
  • İçerik veya yer sağlayıcısı Türkiye’de bulunsa bile, çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra), müstehcenlik (madde 226) veya fuhuş (madde 227) suçlarının işlendiği konusunda yeterli şüphe sebepleri varsa, doğrudan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararı verebilir.

Bu karar, erişim sağlayıcısına bildirilerek gereğinin yerine getirilmesi istenir. İçeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararının gereği, derhal ve en geç kararın bildirilmesi anından itibaren dört saat içinde yerine getirilir.

  • Telif Hakkının İhlali Halinde İnternetten Video Kaldırma

5846 sayılı FSEK ek madde 4 hükmüne göre “Dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla servis ve bilgi içerik sağlayıcılar tarafından eser sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin bu Kanunda tanınmış haklarının ihlâli halinde, hak sahiplerinin başvuruları üzerine ihlâle konu eserler içerikten çıkarılır. Bunun için hakları haleldar olan gerçek veya tüzel kişi öncelikle bilgi içerik sağlayıcısına başvurarak üç gün içinde ihlâlin durdurulmasını ister. İhlâlin devamı halinde bu defa, Cumhuriyet savcısına yapılan başvuru üzerine, üç gün içinde servis sağlayıcıdan ihlâle devam eden bilgi içerik sağlayıcısına verilen hizmetin durdurulması istenir. İhlâlin durdurulması halinde bilgi içerik sağlayıcısına yeniden servis sağlanır. Servis sağlayıcılar, bilgi içerik sağlayıcılarının isimlerini gösterir listeyi her ayın ilk iş günü Bakanlığa bildirir. Servis sağlayıcılar ile bilgi içerik sağlayıcıları, Bakanlıkça istendiği takdirde her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdür.”

  • Unutulma Hakkı Kapsamında İnternetten Video Kaldırma

Unutulma hakkı, bireyin geçmişte hukuka uygun olarak yayılmış ve doğru nitelikteki bilgilerinin zamanın geçmesine bağlı olarak erişimden kaldırılmasını ya da gündeme getirilmemesini talep edebilme hakkıdır. Ancak belirtmek gerekir ki unutulma hakkı kapsamında her türlü içeriğin kaldırılması talep edilemez. Her somut olaya göre değerlendirme yapılarak karar verilmelidir. Yani, unutulma hakkı çerçevesinde kişi yerleşim yeri sulh ceza hakimliğine başvurarak içeriğin kaldırılması veya erişimin engellenmesi talep edilebilir

  • Kamu Yararı Nedeniyle İnternetten Video Kaldırma

Yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması sebeplerinden bir veya bir kaçına bağlı olarak hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, Cumhurbaşkanlığı veya millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması ile ilgili bakanlıkların talebi üzerine Başkan tarafından internet ortamında yer alan yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verilebilir. Karar, Başkan tarafından derhâl erişim sağlayıcılara ve ilgili içerik ve yer sağlayıcılara bildirilir. İçerik çıkartılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının gereği, derhâl ve en geç kararın bildirilmesi anından itibaren dört saat içinde yerine getirilir.

Cumhurbaşkanlığı veya ilgili Bakanlıkların talebi üzerine Başkan tarafından verilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı, Başkan tarafından, yirmi dört saat içinde sulh ceza hâkiminin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırk sekiz saat içinde açıklar; aksi hâlde, karar kendiliğinden kalkar.

Kamu yararı kapsamında verilen erişimin engellenmesi kararları, ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL, vb. şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verilir. Ancak, teknik olarak ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi yapılamadığı veya ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği durumlarda, internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı verilebilir.

Verilen Erişim Engeli Kararlarına İtiraz Edilebilir Mi?

Verilen erişim engellenmesi kararına kararın tebliğ edilmesi veya öğrenilmesinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edilebilir. İtiraz, erişim engeli veren sulh ceza hakimliğini numara olarak takip eden sulh ceza hakimliğine yapılır.

Yetkili Sulh Ceza Hakimliği

  • İnternet sitesinin Türkiye’de bilinen bir merkez adresi varsa, bu adresteki Sulh Ceza Hakimliği içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararı vermeye yetkilidir.
  • Mağdurun yerleşim yeri ve oturduğu yer Sulh Ceza Hakimliği de içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararı vermeye yetkilidir.

Kişi veya kurum, içeriğin kaldırılması ve/veya erişimin engellenmesi talebini her iki yerdeki sulh ceza hakimliğinden isteyebilecektir.

Sorumluluk

Kişi veya kurum, kaldırılmasını istediği videonun kaldırılması ve erişiminin engellemesini talep etme hakkına sahip olduğu gibi ihlalin türüne göre tazminat davası açabilir. Video içeriği bir suç oluşturuyor ise bir yandan da cezai süreç işleyecektir.

İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının gereğini yerine getirmeyen erişim sağlayıcılar ile ilgili içerik ve yer sağlayıcılara Başkan tarafından elli bin Türk lirasından beş yüz bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilir. İnternetten video kaldırma, internetten video silme, telif videolarının silinmesi, kişisel hak ihlali, özel hayatın gizliliği ihlali, telif hakkın ihlali durumlarında video sildirme gibi konularda bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz. 

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (531) 582 69 34