El Atmanın Önlenmesi Davası Nasıl Açılır?

El Atmanın Önlenmesi Davası Nedir?

Gerek uluslararası anlaşmalarla gerek yasa hükümleri ile koruma altına alınmış olan mülkiyet hakkı; bir eşya üzerinde hak sahibine kullanma, yararlanma ve tasarruf yetkisi veren, hukuk düzeninin sınırları içinde kullanılabilen, mutlak ve ayni bir haktır.

Mal üzerindeki mülkiyet hakkı sahibinin yani malikin malına haksız olarak müdahale eden ve sahibinin o malı kullanmasına engel olan kişiye karşı, haksız saldırının önlenmesi amacıyla açılan davaya el atmanın önlenmesi davası diğer adıyla müdahalenin men’i davası denilmektedir. Türk Medeni Kanunu’nun buna yönelik olan Mülkiyet hakkının içeriği başlıklı 683. Maddesi: Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir.

Malik, malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi, her türlü haksız el atmanın önlenmesini de dava edebilir.”  şeklindedir.

El Atmanın Önlenmesi Davası Açabilmenin Şartları Nelerdir?

El atmanın önlenebilmesine yönelik bir dava açabilmek için;

  • İlk olarak davayı açacak kişinin mülkiyet hak ve yetkilerine sahip bir kimse olması gerekmektedir. Yani müdahalenin men’i davası malik(mülkiyet hakkı sahibi) tarafından açılmalıdır. Malikin ölmesi durumda ise dava malikin mirasçıları tarafından açılabilecektir.
  • İkinci olarak söz konusu saldırının, müdahalenin haksız olması gerekmektedir. Yani müdahalede bulunan kişinin hiçbir haklı ve geçerli bir nedene dayanmaksızın gerçekleştirdiği ve devam eden bir saldırı olmalıdır.

Ayrıca el atmanın önlenmesi davasında amaç yalnızca mülkiyet hakkını korumak ve müdahaleyi sonlandırmak olduğundan haksız müdahalede bulunan kişinin kusurlu olup olmaması da önem arz etmemektedir.

El Atmanın Önlenmesi Davasında Taraflar Kimlerdir?

El atmanın önlenmesi davasında davacı sıfatı; mülkiyet hakkı saldırıya uğrayan malik ya da onun mirasçılarıdır. Davalı sıfatı ise, söz konusu mülkiyet hakkına saldırıda bulunan gerçek veya tüzel kişilere aittir.

El Atmanın Önlenmesi Davası Hangi Mahkemede Açılmalıdır?

El atmanın önlenmesi davasında davaya bakmakla görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Yetkili mahkeme tespit edilirken ise genel yetki kuralı uygulanacaktır. El atmanın önlenmesi hangi mahkeme diyorsanız danışmanlık için avukat desteği alabilirsiniz. 

Eğer el atmanın konusu bir taşınmaz ise kesin yetki kuralı gereğince davanın taşınmazın bulunduğu yer yer Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılması gerekmektedir.

El Atmanın Önlenmesi Davasında Neler Talep Edilebilir?

El atmanın önlenmesi davası için müdahale hala devam etmekte olduğundan;

  • Bu haksız müdahalenin durdurulması,
  • Haksız müdahalenin gerçekleştirildiği alanda bir yapı inşa edilmişse bu yapının yıkılması,
  • El atma ile mal sahibi zarara uğratılmışsa bu zararın giderilmesi talep edilebilir.

Haksız bir şekilde gerçekleştirilen müdahale sebebiyle meydana gelen zararların tazmini için istenecek olan maddi tazminata ecrimisil de denmektedir. Bir diğer deyişle ecrimisil haksız işgal tazminatıdır.

El atmanın önlenmesi davası sırasında bu zararların tazminini istemek için ayrıca bir ecrimisil davası açmaya gerek olmayıp el atmanın önlenmesi davası ile birlikte ecrimisil de talep edilebilmektedir.

Açılan Davada Davacının El Atmanın Önlenmesi Talebi Kabul Edilirse Ne Olur?

El atmanın önlenmesi davası sürecinde davacının talebinin haklı görülmesi halinde mahkemenin vereceği karar icraya konularak dava konusu malı işgal edenlerin işgali sonlandırılacaktır. Sonuçta haksız el atma ortadan kalkacak ve dava konusu mal eski haline getirilecektir.

El Atmanın Önlenmesi Davası Ne Zamana Kadar Açılabilir?

El atmanın önlenmesi davası açmak için herhangi bir zamanaşımı veya hak düşürücü süre bulunmamaktadır. Haksız müdahale devam ettiği sürece el atmanın önlenmesi davası açılabilmesi mümkündür. Haksız müdahale sonlanmış ise geriye dönük işgal tazminatı isteme hakkı da saklıdır.

El Atmanın Önlenmesi Davasını Avukat İle Takip Zorunlu Mudur?

El atmanın önlenmesi davasını avukat ile takip zorunlu olmayıp kişi davasını bizzat takip edebilmektedir. Ancak el atmanın önlenmesi davasında müdahalenin haksızlığının ortaya çıkarılması gerektiğinden ve çoğu durumda gerçekleştirilen haksız saldırının bir an önce sonlandırılması arzu edildiğinden davayı avukat ile takip etmekte fayda bulunmaktadır.  Çünkü el atmanın önlenmesi davalarında kararın gereğinin yerine getirilmesi ciddi ve özenli bir takibi gerektirmektedir. El atmanın önlenmesi davası nedir, el atmanın önlenmesi davasında neler talep edilebilir, müdahalenin meni davası nasıl açılık gibi sorularınız ve hukuki yardım talepleriniz için bizlerle iletişime geçerek danışmaktan lütfen çekinmeyiniz.

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (531) 582 69 34