Avrupa İlamsız İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Avrupa İlamsız İcra Takibi Nedir?

Borçlunun yurt dışında yerleşik olması kendisi hakkında icra takibi başlatılmasına engel bir durum değildir. Ancak bu halde borçluya başlatılan icra takibinin kesinleştirilebilmesi için ödeme emrinin borçlunun yurt dışındaki adresine tebliğ edilmesi gerekmektedir. Takibin kesinleşmesi halinde ise; cebri icra yetkisine her devletin kendi ülke sınırları içerisinde mutlak yetkili olması sebebiyle başka ülkede haciz ve satış gibi takip işlemlerinin gerçekleştirilmesi mümkün olmayacaktır. Bu nedenle alacaklının alacağına kavuşmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Birliği tarafından Avrupa İlamsız İcra Takibi / Avrupa Ödeme Emri geliştirilmiştir.  Yani Avrupa ilamsız icra takibi / ödeme emri prosedürleri, borçlunun Avrupa devletlerinden birinde ikamet ettiği durumda alacaklının alacağına kavuşmasını kolaylaştırmak amacıyla getirilmiş düzenlemelerdir.

Avrupa ilamsız icra takibi nedir, ilamsız icra takibi nasıl yapılır, ilamsız icra takibi aşamaları, ilamsız icra takibi nasıl başlatılır, ilamsız icra takibi üst limiti ne kadardır sorularınızın yanıtı yazımızda...

Avrupa İlamsız İcra Takibi / Ödeme Emri Prosedürü İle Ne Amaçlanmaktadır?

Avrupa ilamsız icra takibi yöntemi ile borçlunun Avrupa Birliği’ne üye olan herhangi bir ülkede (Danimarka hariç tutulmuştur) yerleşim yeri veya mutad meskeninin bulunması halinde, alacakların tahsili adına takip talebinde bulunulması ve borçluya ödeme emri gönderilmesi amaçlanmaktadır.

Avrupa’da İlamsız İcra Takibi Başlatabilme ve Ödeme Emri Gönderebilmenin Hukuki Dayanağı Nedir?

Ülkelerin egemenlik yetkisinin yalnızca kendi ülkelerine cebri icra yapabilmelerine izin vermesine karşın, AB 12 Aralık 2006 tarihinde Ödeme Usulüne İlişkin Avrupa Ödeme Emri Hakkında 1896/2006 Sayı ve 12 Aralık 2006 Tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğü (“Avrupa İlamsız İcra Tüzüğü”) ile ilk olarak “Avrupa Ödeme Emri” prosedürünü ortaya çıkarmıştır. Söz konusu düzenlemeler 12 Aralık 2008 tarihinden bu yana yürürlüktedir. Avrupa ilamsız icra takibi böylece başlatılabilir olmuştur.

Avrupa İlamsız İcra Takibi / Ödeme Emri Uygulamasına Hangi Alacaklar Konu Edilebilir?

 • Hukuki ve Ticari İlişkiden Kaynaklı Alacak Sınır Ötesi Olmalıdır: Avrupa İlamsız İcra Tüzüğü kapsamında; “Avrupa Ödeme Emri” gönderilmek sureti ile borçlu aleyhine “sınır ötesi ilamsız takip” başlatılabilmesi için, alacağın kaynaklandığı hukuki ve ticari uyuşmazlığın taraflarından en az birinin yerleşim yeri ya da mutad meskeninin başvurucunun vatandaşı ülkeden başka bir ülkede olması gerekmektedir. Buna “sınır ötesi olma prensibi” adı verilmektedir.
 • Takibe Konu Alacak Belirli ve Muaccel Para Alacağı Olmalıdır: Avrupa İlamsız İcra Tüzüğünün 4. maddesi uyarınca, “Avrupa Ödeme Emri”ne ancak ve ancak belirli miktardaki ve takip talebinin yapıldığı anda muaccel olan para alacakları konu olabilecektir.

Avrupa İlamsız İcra Takibi Başlatabilmek İçin Herhangi Bir Miktar Sınırı Var Mıdır?

Avrupa ilamsız icra takibine ve ödeme emrine konu edilecek alacağın miktarı belirli olmalıdır. Bununla birlikte miktarı belirli olan para alacağının bedelinin üst ya da alt sınırı olmayıp, her türlü miktarda alacak için Avrupa ödeme emri düzenlenmesi mümkün olmaktadır. İlamsız icra takibi üst limiti bulunmamaktadır.

Avrupa’da İlamsız İcra Takibi Başlatılamayacak ve Ödeme Emri Gönderilemeyecek Alacaklar Nelerdir?

Avrupa İlamsız İcra Tüzüğünün 2. maddesinin ikinci fıkrasına göre Avrupa ödeme emrine konu edilemeyecek alacaklar şu şekildedir:

 • Evlilik ve mal rejimine yönelik alacaklar
 • Miras hukukuna yönelik alacaklar
 • İflas ve aciz tasfiyesine yönelik alacaklar
 • Sosyal güvenlik hukukuna yönelik alacaklar

Bu sayılan konulara yönelik alacaklar sınır ötesi olsalar ve borçluları Avrupa ülkelerinden birinde ikame ediyor olsa dahi Avrupa İlamsız İcra Takibi / Ödeme Emri prosedürleriyle tahsil edilmeleri mümkün değildir.

Avrupa’da İlamsız İcra Takibi Başlatmak İçin Hangi Mahkemeye Başvurulmalıdır?

Avrupa İlamsız İcra Takibi Tüzüğünün 6. maddesi kapsamında “Avrupa Ödeme Emri”nin düzenlenmesi adına takip talebinin gerçekleştirileceği mahkemenin yetkisi 2001/44EC Sayılı Avrupa Birliği Tüzüğü ( Brüksel I Tüzüğü) uyarınca belirlenecektir. Bununla birlikte başvuru her halükarda topluluk üyesi ülkelerin mahkemelerine yapılacaktır. Yani ilamsız icra takibi başvurusunun Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden birinin mahkemesine yapılması gerekmektedir.

Türk Vatandaşları Avrupa İlamsız İcra Takibi Başlatabilir Mi?

Türk Vatandaşlarının Avrupa Birliği üye devletlerinden birinin mahkemesine başvuru yoluyla Avrupa ilamsız icra takibi başlatabilmesi mümkündür. Ancak Avrupa ilamsız icra takibine başvuracak kişinin tüketici olduğu hallerde kesin yetki kuralı geçerlidir. Buna göre Avrupa ilamsız icra takibi bakımından tüketicinin ikametgahının bulunduğu devlet mahkemeleri kesin yetkiye sahiptir. Yani Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkemiz vatandaşı tüketicinin, Avrupa İlamsız İcra Takibi başlatması mümkün olamayacaktır.

Avrupa İlamsız İcra Takibi Nasıl Başlatılır?

Avrupa ilamsız İcra Takibi; başvurucu/alacaklı tarafından Avrupa İlamsız İcra Tüzüğünün 1 numaralı ekinde yer alan standart formun (“ Form A”) doldurulup,  yetkili mahkemeye posta, elektronik posta, faks yoluyla yahut fiziken teslim edilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

Avrupa İlamsız İcra Takibi Avukat Aracılığı İle Başlatılabilir Mi?

Başvurucu/alacaklı, Avrupa ilamsız icra takibini bizzat kendisi yapabileceği gibi avukat aracılığı ile de yapabilecektir. İlamsız icra takibi avukat desteği ile yürütülebilmektedir.

Avrupa İlamsız İcra Takibinde Takip Talebi Nasıl Hazırlanır?

Başvurucu takip talebi içeriğinde; alacağın miktarını, alacağın kaynaklandığı olayları ve uyuşmazlığı, alacağını gösterir delilleriyle birlikte belirtmekle yükümlüdür.

Bununla birlikte başvurucu başvurusu içeriğinde, kasten vermiş olduğu yanlış bilgilerden dolayı takip talebinde bulunduğu ülke hukuku kapsamında sorumlu olmayı kabul ettiği hususunu taahhüt etmek zorundadır.

Avrupa ilamsız icra takibi başvurusu mutlaka imzalı olarak yapılmalıdır. Başvuru, posta, elektronik posta ve faks yolu ile de yapılabilecek olup başvurunun e-posta ile yapıldığı hallerde bu başvuruya elektronik imza eklenmelidir.

Başvuru formu olan “Form A”nın hangi dilde yapılacağı ülkelerin ulusal hukuklarına bırakılmış olduğundan, formun başvuru yapılan ülke dilinde doldurulması gerekecektir. Keza alacağa dayanak olan belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekeceğinden başvuru yerinin resmi diline çevrilmeleri gerekecektir. 

Avrupa İlamsız İcra Takibinde Hazırlanan Ödeme Emri Nasıl İncelenir?

Avrupa ilamsız icra takibi talebinin sunulduğu mahkeme öncelikle başvurunun Tüzükte belirtilen şartlara uygun olup olmadığı hususunu kontrol edecektir. Tüzüğün ilgili hükümleri kapsamında mahkeme;

 • Alacağın uluslararası (sınır ötesi) nitelikte olup olmadığı,
 • Alacağın konusu itibarı ile Avrupa İlamsız İcra Tüzüğünde belirtilen istisnalar arasında yer alıp almadığı,
 • Alacağın belirli ve muaccel bir alacak olup olmadığı,
 • Başvurunun değerlendirilmesinde yetkili mahkeme olup olmadığı,
 • Başvuru formunun usule uygun biçimde doldurulup doldurulmadığı,

hususlarını kontrol edecektir.

Şayet mahkeme takip talebinde yer alması gereken bilgilerin eksik veya yanlış olduğunu tespit ederse eksiklerin giderilmesi ve yapılan maddi yanlışlıkların düzeltilmesi için başvurucuya süre verebilecektir.

Takip talebi, içeriği itibarı ile tüzüğün kapsamı dışında kalıyorsa, mahkeme kendini yetkisiz bulmuş veya verilen süre içerisinde başvurucu eksiklikleri tamamlamamış, yanlışlıkları düzeltmemiş ise takip talebi reddedilecektir.

Avrupa İlamsız İcra Takip Talebinin Reddi Halinde Kanun Yoluna Başvurulabilir Mi?

Avrupa ilamsız icra takip talebinin reddi üzerine başvurucu herhangi bir kanun yoluna başvuramayacaktır. Bununla birlikte, verilen red kararının maddi anlamda kesin hüküm niteliğinde olmaması nedeniyle, bu red kararı aynı alacak için yeni bir takip talebinde bulunulmasına engel olmayacaktır.

Avrupa Ödeme Emri Ne Kadar Süre İçerisinde Düzenlenmelidir?

Yapılan Avrupa ilamsız icra takibi neticesinde, mahkemenin takip talebinin şartlara uygun olduğunu tespit etmesi ve başvuruyu kabul etmesi üzerine, takip talebinden (başvurudan) itibaren 30 gün içerisinde ödeme emri düzenlenerek bu ödeme emri borçluya tebliğe çıkarılacaktır.

 Avrupa Ödeme Emrine İtiraz Mümkün Müdür?

Avrupa ilamsız icra takibi itiraz konusu da merak edilmektedir. Avrupa ödeme emrini tebliğ alan borçlunun 30 gün içerisinde tebliğ almış olduğu ödeme emrine karşı itirazlarını ödeme emrini düzenleyen mahkemeye bildirmesi gerekmektedir. Borca itiraz elden teslim edilmek suretiyle veya e-posta, faks yolu ile gerçekleştirilebilecektir. Posta yolu ile itirazın yapıldığı hallerde, itirazın yapıldığı tarih itiraza ilişkin postanın mahkemeye ulaştığı gün itibarı ile değil, postaya verildiği gün olarak ele alınacaktır.

Süresinde yapılan itiraz sonrasında, ihtilaf hukuki bir uyuşmazlığa dönüşecek ve ödeme emrinin gönderildiği ülkenin, hukuki uyuşmazlık için uygun gördüğü görevli ve yetkili mahkemesinde de itirazın kaldırılması için dava açılması gerekecektir.

Avrupa Ödeme Emri Nasıl İcra Edilebilir Hale Gelir?

Avrupa ödeme emrine karşı ödeme emrini tebliğ alan borçlu tarafından 30 gün içerisinde bir itiraz sunulmamış ise, mahkeme (posta süresini de gözeterek bir süre daha bekleyerek) ödeme emrinin icra edilebilirliğine karar verecek ve bu kararını ödeme emrinin icra edilebilir olduğunu gösteren  “Form G” ile açıklayacaktır. Ödeme emrinin cebri icrası, yine egemenlik yetkisinin bir gereği olarak her devletin kendi ulusal hukuku kapsamında belirlenecektir.

İcra Edilebilir Hale Gelen Avrupa Ödeme Emri İçin Tanıma Ve Tenfiz İşlemi Yapılmalı Mıdır?

İtiraz edilmeyerek kesinleşen ve icra edilebilir hale gelmiş olan Avrupa Ödeme Emri,  borçlunun malvarlığının tespit edildiği tüm ülkelerde tanıma ve/veya tenfize gerek duyulmaksızın doğrudan doğruya icra edilebilir hale gelmekte ve böylece uluslararası alacak takibinde ülkeler arası bir işbirliği ve yeknasaklık sağlanmaktadır.

İcra Edilebilir Hale Gelmiş Bir Ödeme Emri Nasıl İncelenir?

Borçlunun icra edilebilir hale gelmiş bir ödeme emrine karşı itiraz hakkı bulunmamakla birlikte, icra edilebilir hale gelmiş bir ödeme emrinin cebri icranın talep edilmesi esnasında, bu icra edilebilir hale gelmiş olan ödeme emri Tüzük’ün 20. maddesinde belirtilen bağımsız inceleme usulüne tabi tutulabilecektir.

Ancak “Bağımsız İnceleme Usulü” (Madde 20) ancak aşağıdaki durumların varlığı halinde gündeme gelebilecektir. Bu durumlar şu şekildedir:

 • Tebliğin, borçlunun teslim aldığı ispatlanmaksızın yapılmış olması.
 • Borçlunun, mücbir bir sebep ya da olağanüstü durumlar nedeniyle itirazda bulunamaması.
 • Ödeme emrinin haksız bir şekilde çıkartılmış olması.
 • Diğer olağanüstü durumlar.

Avrupa ilamsız icra takibi nedir, ilamsız icra takibi nasıl yapılır, ilamsız icra takibi aşamaları nelerdir, ilamsız icra takibi nasıl başlatılır, ilamsız icra takibi avukat desteği nasıl alınır, ilamsız icra takibi itiraz edilir mi, ilamsız icra takibi üst limiti nedir gibi sorularınızı avukatlarımıza sorabilirsiniz. 

[widget-129]

Yorum Yap

İletişime Geç
İletişime Geç +90 (531) 582 69 34